21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.῾Ιλαρίωνος τοῦ Μεγάλου τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ (371).
2.Φιλοθέου μοναχοῦ τοῦ ἐν ῎Αθῳ.
3.Γαΐου, Δασίου καὶ Ζωτικοῦ τῶν ἐν Νικομηδείᾳ μαρτύρων (303).
4.Εὐκράτου μοναχοῦ καὶ μάρτυρος.
5.Θεοδότης καὶ Σωκράτους ἱερέως μαρτύρων ἐν ᾿Αγκύρᾳ.
6.Στεφάνου, Πέτρου καὶ Παύλου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ὁμολογητῶν καὶ μαρτύρων ὑπὸ Κωνσταντίνου Κοπρωνύμου μαρτυρησάντων (μετὰ ᾿Ανδρέου τοῦ ἐν Κρίσει) (767) (Α).
7.᾿Ιωάννου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Μονεμβασίᾳ (1773).
*
8.Ζαχαρίου μοναχοῦ καὶ μάρτυρος.
9.᾿Αζὶζ μάρτυρος.
10.᾿Ιακώβου μοναχοῦ τοῦ Βαθέος Ρύακος.
11.Πλαντίνου καὶ Εἰρήνης τῶν ἀσκητῶν.
12.Βαρούχ (Α).
13.Χριστοδούλου τοῦ ὁσίου ἐν Πάτμῳ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων).
14.Μαρίνας Ραϊθινῆς.
15.῾Εξήκοντα ᾿Αράβων μαρτύρων ἐν ῾Ιερουσαλὴμ (Α) (Αρ).
16.᾿Ιωάννου ἱερέως ὁμολογητοῦ (Γκάρετς) καὶ Μωϋσέως τοῦ Σιμπιοὺ τῆς Τρανσυλβανίας (18ος αἰών) (ΡΔ) (Ρο).
17.Βησσαρίωνος, Σωφρονίου καὶ ᾿Οπρέα νεομαρτύρων ἐν Ρουμανίᾳ ὑπὸ τῶν Λατίνων ἀναιρεθέντων (Σ) (Ρ) (Β) (Ρο).
18.῾Ιλαρίωνος ᾿Επισκόπου Μογλενῶν (Μεγκλὶν) Σερβίας (1164) (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1206) (Ρ) (ΡΔ) (Α) (Σ).
19.Θεοφίλου καὶ ᾿Ιακώβου ἡγουμένων τοῦ ῾Ομούτσικ ἐν Πσκὸβ (1412) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
20.῾Ιλαρίωνος τῆς Μονῆς τῆς Λίμνης τοῦ Πσκὸβ (1476) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
21.῾Ιλαρίωνος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών).
22.῾Ιλαρίωνος τοῦ ἐν ῎Αθῳ, Γεωργιανοῦ (1864), ἀνακήρυξις 2002.
23.Φίνταν τοῦ Ταγκμὸν (Τεχμούνου) τοῦ ᾿Ιρλανδοῦ (635) (Α) (Κ).
24.Οὔρσουλας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ ἐν Κολωνίᾳ Γερμανίας μαρτύρων (4ος αἰών) (Α) (Κ).
25.Κηλινίας (Céline)) ἐκ Μὼ (Meaux) καὶ ἐν Παρισίοις ἀσκησάσης (350) (Ρμ).
26.Βαλφρουὰ διακόνου καὶ στυλίτου Τρεβήρων (Λουξεμβοῦργον) (595) (Ρμ).