17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.᾿Ωσηὲ τοῦ προφήτου (820 π.Χ).
2.Λαζάρου, τετραημέρου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, ᾿Επισκόπου Κιτίου Κύπρου. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (898).
3.Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ᾿Αναργύρων καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν Λεοντίου, ᾿Ανθίμου καὶ Εὐπρεπίου (4ος αἰών, 278 ἢ 303).
4.᾿Ανδρέου τοῦ ἐν Κρίσει μάρτυρος καὶ μοναχοῦ (767)
*
5.᾿Αντιγόνου, Λουκιανοῦ, Τερεντίου, Νικομηδείας καὶ Θεοφανίας, μαρτύρων (Α).
6.᾿Ισιδώρας καὶ Νεοφύτης μαρτύρων.
7.Κοσμᾶ μάρτυρος ἐν Γεωργίᾳ.
8.Σουσάννης (Σουσαννικῆς) βασιλίσσης τῆς Γεωργίας μάρτυρος (5ος αἰών) (ΡΔ).
9.᾿Αντωνίου ἡγουμένου Λεοχνὼβ (Νόβγκοροντ) (1611).
10.᾿Αλεξάνδρου (Σούκιν) ᾿Αρχιεπισκόπου τοῦ Νίζνι-Νόβγκοροντ νεομάρτυρος (1937).
11.᾿Ιωσὴφ τοῦ θαυματουργοῦ Καθολικοῦ Γεωργίας (1770) (ΡΔ) (Γε).
12.᾿Εθελδρέδου καὶ ᾿Εθελμπέρτου πριγκήπων τοῦ Κὲντ ᾿Αγγλίας (640) (Κ) (ΡΔ).
13.Σύναξις πάντων τῶν ῾Αγίων ᾿Αναργύρων (Β΄ Σύναξις ἐν ᾗ περιλαμβάνονται καὶ οἱ νεώτεροι ὡς ὁ Λουκᾶς Κριμαίας κ.ἄ., (῾Υπάρχει ναὸς ἐν ᾿Αργυρουπόλει ᾿Αθηνῶν).