15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Λουκιανοῦ ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (312).
2.Σαβίνου ᾿Επισκόπου Κύπρου.
3.Βάρσου ᾿Επισκόπου ᾿Εφέσου τοῦ ὁμολογητοῦ.
4.Εὐθυμίου τοῦ νέου μοναχοῦ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ τοῦ ὁμολογητοῦ (889) (Ρ) (ΡΔ).
*
5.Λουκιανοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἱερομάρτυρος (1243).
6.Σαρβήλου καὶ Βεβαίας τῶν ἐν ᾿Εδέσσῃ (2ος αἰών)
7.Σαβίνου ᾿Επισκόπου Κατάνης (760).
8.Διονυσίου ᾿Αρχιεπισκόπου Σουζντὰλ (14ος αἰών).
9.᾿Ιωάννου ᾿Επισκόπου Σουζντὰλ (14ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Αθανασίου ᾿Επισκόπου Κοβρὼφ ὁμολογητοῦ (1962) (Α) (Ρ).