14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου καὶ Κελσίου μαρτύρων ἐν Μεδιολάνῳ (1ος αἰών).
2.Κοσμᾶ τοῦ Μαϊουμᾶ.
3.Σιλβανοῦ ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Γάζῃ καὶ τῶν τεσσαράκοντα σὺν αὐτῷ (4ος αἰών).
4.᾿Ιγνατίου ᾿Αγαλλιανοῦ, ᾿Επισκόπου Μηθύμνης τοῦ θαυματουργοῦ (1566).
5.Πέτρου τοῦ Αὐσελάμου, μάρτυρος (Α).
6.Παρασκευῆς τῆς ᾿Επιβατηνῆς τῆς νέας ἧς τὰ ἅγια λείψανα εὑρίσκονται ἐν ᾿Ιασίῳ Ρουμανίας (11ος αἰών) (Σ) (Ρο) (Ε) [εἰς ἄλλους καὶ 15/10].
*
7.Εὐθυμίου ὁμολογητοῦ τοῦ νέου ἐν Θεσσαλονίκῃ (889) (Α) (Ε).
8.᾿Ιωάννου Λαμπαδιστοῦ τοῦ ἐν Κύπρῳ.
9.Νικολάου Σβιατόσα τοῦ Εὐσεβοῦς, πρίγκηπος τοῦ Τσέρνιγκοβ καὶ μετέπειτα ἀσκητοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1143).
10.Κοσμᾶ ἡγουμένου τῆς Γιαχρόμας (1494).
11.᾿Ιούστου ᾿Αρχιεπισκόπου Λουγδούνων (Λυὼν) καὶ μοναχοῦ τῆς Θηβαΐδος τοῦ ἐξ ᾿Ανζοῦ Γαλλίας (390) (Ρμ) [ἡ ἀνακομιδὴ εἰς Λυὼν ἑορτάζεται τὴν 2/9].
12.Καλλίστου Α΄ Πάπα Ρώμης, μάρτυρος (227) (Ρμ).
13.Γερβασίου τοῦ Καρακαλληνοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (Α) τοπικὸς ἅγιος τιμώμενος ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μητροπόλῃ ῾Ιερισσοῦ).