10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας καὶ τῶν διακοσίων σὺν αὐτοῖς μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ (303-311).
2.Βασσιανοῦ ἀσκητοῦ τοῦ Κωνσταντινουπολίτου (5ος αἰών).
3.Θεοφίλου τοῦ ῾Ομολογητοῦ τοῦ ἐν Βουλγαρίᾳ (8ος αἰών).
*
4.᾿Ανδρέου τῆς Τότμα τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ.
5.Θεοτέκνου μάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (3ος αἰών).
6.Γρηγορίου, Μητροπολίτου Νικαίας (Α).
7.Πινυτοῦ, ᾿Επισκόπου Κνωσσοῦ Κρήτης (2ος αἰών) (Α).
8.Εἴκοσι ἕξ, τῶν ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Ζωγράφου ῾Αγίου ῎Ορους μαρτυρησάντων ὑπὸ τῶν Λατίνων· Θωμᾶ ἡγουμένου καὶ τῶν μοναχῶν Βαρσανουφίου, Κυρίλλου, Μικάχ, Σίμωνος, ῾Ιλαρίωνος, ᾿Ιώβ, ᾿Ιακώβου, Σάββα, ᾿Ιακώβου, Κυπριανοῦ, Μαρτινιανοῦ, Κοσμᾶ, Σεργίου, Παύλου, Μηνᾶ, ᾿Ιωάσαφ, ᾿Ιωαννικίου, ᾿Αντωνίου, Εὐθυμίου, Δομετιανοῦ, Παρθενίου καὶ τεσσάρων λαϊκῶν. (1282)
9.᾿Αμφιλοχίου ᾿Επισκόπου τοῦ Βλαντίμιρ (1222), Στεφάνου καὶ ᾿Ιὼβ τοῦ Ποτσάεφ (1651) (Α) (ΡΔ)
10.Σύναξις τῶν 7 ἐν Βολυνίᾳ ἁγιασθέντων· ᾿Ιὼβ Ποτσάεβ, Στεφάνου Βλαντίμιρ, ᾿Αμφιλοχίου Βλαντίμιρ, Μακαρίου Κάνεβ, ᾿Ιαροπὸλκ πρίγκηπος, Θεοδώρου (Θεοδοσίου) πρίγκηπος, ᾿Ιουλιανῆς ῎Ολτσανυ (Α).
11.Μακαρίου ἱερομάρτυρος τοῦ Κάνεφ (1678), Γιαροπὸλκ πρίγκηπος τοῦ Βλαντίμιρ, Θεοδοσίου τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ πρίγκηπος τοῦ ῎Οστρογκ (1483) καὶ ᾿Ιουλιανῆς ᾿Ολσάνσκαγια (1550).
12.᾿Αμβροσίου τῆς ῎Οπτινα (1891) (Α) (ΡΔ)
13.᾿Ανδρέου τῆς Τότμα, τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (Βολόγκντα) (Α)
14.Ματθαίου τοῦ Γιαρὰνσκ (ΡΔ)
15.Κλαὶρ ἐν Γαλλίᾳ (Γ)
16.Παυλίνου ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Υόρκης (644) (Κ) (ΡΔ)
17.᾿Ιννοκεντίου τῆς Πένζα ᾿Επισκόπου καὶ μεγαλοσχήμου τοῦ ᾿Ερημίτου τοῦ ἐν Βαλαάμ (1819) (1834) (Ρ) (ΡΔ).