1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.῾Αγίας Σκέπης τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου. (᾿Εν ῾Ελλάδι μόνον μετατίθεται τῇ 28ῃ ᾿Οκτωβρίου).
2.᾿Ανανίου ᾿Αποστόλου ἐκ τῶν Ο΄.
3.Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ (5ος αἰών).
4.Μιχαὴλ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ζώβης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 36 μαρτύρων μοναχῶν (780-790).
5.Δομνίνου μάρτυρος τοῦ ἐκ Θεσσαλονίκης (4ος αἰών)
6.᾿Ιωάννου Κουκουζέλη μοναχοῦ καὶ Ψάλτου (12ος αἰών).
7.Γρηγορίου Δομεστίχου καὶ μοναχοῦ τοῦ ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ ῎Αθῳ (1355).
*
8.᾿Εμφάνισις τοῦ Χιτῶνος τοῦ Κυρίου ἐν Μτσχέτῃ τῆς Γεωργίας (330).
9.Μιχαὴλ ἡγουμένου καὶ τῶν 36 πατέρων τῶν ἐν ᾿Αρμενίᾳ μαρτυρησάντων (8ος αἰών).
10.Βαλάϊ Βεροίας Συρίας (431) (Α) (Αρ).
11.Μελχισελὲκ Α΄ Καθολικοῦ Γεωργίας (1030) (Α) (Γε).
12.Σάββα μοναχοῦ τοῦ ἐν Βίσερᾳ (Νόβγκοροντ) (1460) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
13.Ρεμιγίου ἢ Ρεμὺ ᾿Επισκόπου Ρήμων (Reims) καὶ ἀποστόλου τῶν Φράγκων (Α).
14.Βάβωνος ἢ Μπαβὸν (Bavo) τοῦ ἐρημίτου τοῦ ἐκ Βέλγων καὶ ἐν Γάνδῃ ἀσκήσαντος, πολιούχου τοῦ Χάαρλεμ τῆς ῾Ολλανδίας (659 ἢ 654) (Α) (ΡΔ) (Κ).
15.Κοίμησις Εὐθυμίου ἱερομονάχου ἐν Βαλαάμ (1829).