9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ονησιφόρου καὶ Πορφυρίου μαρτύρων ἐν ᾿Εφέσῳ (3ος-4ος αἰών).
2.Ματρώνης μοναχῆς (᾿Αμμᾶς) τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης (492).
3.Θεοκτίστης ἀσκητρίας τῆς ἐν Λέσβῳ (881).
4.Εὐστολίας καὶ Σωσιπάτρας μοναζουσῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει (610 καὶ 635).
5.Συμεὼν τοῦ μεταφραστοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (10ος αἰών).
6.᾿Αντωνίου (᾿Αντωνίνου) μάρτυρος ᾿Απαμείας (5ος αἰών).
7.Χριστοφόρου καὶ Μαύρας μαρτύρων.
8.Ναρσῆ καὶ ᾿Αρτέμωνος μαρτύρων.
9.᾿Ιωάννου Κολοβοῦ, ἀσκητοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών).
10.῾Ελλαδίου.
11.Εὐθυμίου καὶ Νεοφύτου τῶν τῆς Δοχιαρείου μοναχῶν (990).
*
12.Νεκταρίου (Κεφαλᾶ) Μητροπολίτου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ τοῦ Θαυματουργοῦ (1920) (Ε) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Αλεξάνδρου μάρτυρος (4ος αἰών) (Ρ).
14.Κλαυδίου, Κάστορος, Σεβρωνιανοῦ καὶ Νικοστράτου μαρτύρων ἐν Ρουμανίᾳ (Ρο).
15.᾿Ονησιφόρου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1148).