8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων ᾿Ασωμάτων Ραφαήλ, Οὐριήλ, Σαλαφιήλ, ᾿Ιελουδιὴλ καὶ Βαραχιήλ.
*
2.Εὐφροσύνης τῆς Νέας.
3.Νι᾿ Μεχ τοῦ ἐκ Συρίας Μάρτυρος (1470-71) (Α) (Αρ).
4.Μάρθας πριγκηπίσσης τοῦ Πσκόβ (1300) (ΡΔ).
5.Μιχαὴλ νεομάρτυρος τοῦ ἐν Τσέρνιγκωφ (1922) (ΡΔ).
6.Τυσιλλίου (Tyssilio) ῾Ηγουμένου ἐν Οὐαλλίᾳ (7ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
7.Σύναξις ἁπάντων τῶν Οὐαλλῶν ῾Αγίων (Κ) (ΡΔ).