29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων ἐν Βιθυνίᾳ (250).
2.Φιλουμένου, μάρτυρος ἐν ᾿Αγκύρᾳ (274).
3.Νικολάου, ᾿Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
4.Γεωργίου τοῦ Ροσσάνο ᾿Ιταλίας (10ος) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
5.Οὐρβανοῦ, ᾿Επισκόπου Μακεδονίας.
6.Διονυσίου, ᾿Επισκόπου Κορίνθου, ἱερομάρτυρος (182).
7.Βαλεριανοῦ, μάρτυρος (274).
8.Φαίδρου, μάρτυρος (274).
9.Πιτιρίμ ἢ Πιτυροῦν, μοναχοῦ τοῦ Αἰγυπτίου μαθητοῦ ᾿Αντωνίου τοῦ μεγάλου (4ος αἰών).
10.Παγκοσμίου ὁσίου (᾿Αποστ. Διακονία).
*
11.᾿Ιωάννου, τοῦ ἐν Δαμασκῷ μάρτυρος.
12.῞Εξ ἀνωνύμων μαρτύρων.
13.᾿Ακακίου Σιναΐτου (6ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
14.᾿Αβίβου, ᾿Επισκόπου Νεκρέσι Γεωργίας ἱερομάρτυρος (6ος αἰών).
15.Φιλουμένου τοῦ ῾Αγιοταφίτου, νεοϊερομάρτυρος (1979).
16.Μάρκου ὁσίου (Συναξάριον Κων/λεως, Delehaye σ. 265).
17.Θιριδάτου, βασιλέως τῆς ᾿Αρμενίας (4ος αἰών) (ΡΔ).
18.Χαμπὶμπ ᾿Επισκόπου Νεκρέση Γεωργίας (6ος αἰ.) (Α) (Γε).
19.Νεκταρίου, τοῦ ὑποτακτικοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών).
20.Σατουρνίνου, ᾿Επισκόπου Τολώσης (Τουλούζης) ἱερομάρτυρος καὶ τῶν δύο σὺν αὐτῷ παρθένων (Γαλλίας) (3ος αἰών) (Α) (ΡΔ) (Ρμ).
21.Ραντμπούντ, ᾿Επισκόπου Οὐτρέχτης (917) (ΡΔ).
22.Μπρένταν ἡγουμένου τοῦ ᾿Ιρλανδοῦ, ἀποστόλου τῆς ᾿Ισλανδίας (6ος αἰών) [Κομοδάτου Χ. ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων].
23.Σαντούρν (Sadwrn) ἐν Οὐαλλίᾳ (540) (Κ).