28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Στεφάνου τοῦ νέου μοναχοῦ καὶ ὁμολογητοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Βασιλείου, Γρηγορίου, ἑτέρου Γρηγορίου, ᾿Ιωάννου καὶ ἄλλων πολλῶν (767 ἢ 775) (Ρ).
2.Εἰρηνάρχου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων ἐν Σεβαστείᾳ (303).
3.Τιμοθέου, Θεοδώρου, Πέτρου, ᾿Ιωάννου, Σεργίου, Θεοδώρου, Νικηφόρου, Βασιλείου, Θωμᾶ, ῾Ιεροθέου, Δανιήλ, Χαρίτωνος, Σωκράτους, Κομασίου, Εὐσεβίου καὶ ῾Ετοιμασίου μαρτύρων.
*
4.Ρωμανοῦ, ᾿Επισκόπου Μακεδονίας (Παρισινὸς Κῶδιξ, 1578) (ΡΔ) [(Ε) στὶς 12/2].
5.Λαντίνουμπους μάρτυρος (Α) (Αρ).
6.Θεοδώρου ᾿Επισκόπου ᾿Αρμενίας (6ος αἰ) (Α).
7.῾Ηλιανοῦ μάρτυρος ἐν ᾿Ιορδανίᾳ (᾿Αμάν) (Α) (Αρ).
8.Θεοδώρου, ᾿Αρχιεπισκόπου Ροστὼβ (1394).
9.Σεραφεὶμ Τσιγκάκωφ, Μητροπολίτου ῾Αγίας Πετρουπόλεως νεοϊερομάρτυρος (1937) (ΡΔ) (Ε) (Ρ).
10.Θεοδώρας τοῦ Ροσσάνυ, Παρθένου (980) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
11.῎Οντας (Οδα) παρθένου τῆς ἐκ Σκωτίας πριγκηπίσσης τῆς ἐν Βραβάνῃ τελειωθείσης (726) (Κ).
12.᾿Οδράδας μοναχῆς τῆς ἐν ῾Ολλανδίᾳ (7ος αἰών) (ΡΔ).