26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Αλυπίου τοῦ Στυλίτου τοῦ ἐν ᾿Αδριανουπόλει (640).
2.Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε» (998).
3.Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος (Ε).
4.᾿Ακακίου μοναχοῦ.
5.Σίλου, ᾿Επισκόπου Κορίνθου τῆς Περσίδος.
6.᾿Ιακώβου τοῦ ἀναχωρητοῦ τοῦ Σύρου (457).
7.Γεωργίου, τοῦ ἐν Χίῳ, νεομάρτυρος (1807).
*
8.Προκοπίου τοῦ Πέρσου (Παρισινὸς Κῶδιξ, 259).
9.Νίκωνος τοῦ Μέλανος ὄρους (1100) (Α).
10.᾿Ιννοκεντίου, πρώτου ᾿Επισκόπου ᾿Ιρκούτσκ (1731) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
11.᾿Αθανασίου καὶ Θεοδοσίου μοναχῶν ἐν Τσερεποβέρσκ (1382) (Ρ).