24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Κλήμεντος, ᾿Επισκόπου Ρώμης, ἱερομάρτυρος (101) [στὸ Ρωσσικὸν στὶς 25/12].
2.Πέτρου, ᾿Επισκόπου ᾿Αλεξανδρείας, ἱερομάρτυρος (311) [στὸ Ρωσσικὸν στὶς 25/12].
3.Μάλχου.
4.Καρίωνος.
5.῾Ερμογένους, ᾿Επισκόπου ᾿Αγριγέντου.
6.Φιλουμένου καὶ Χριστοφόρου, μαρτύρων.
7.Εὐγενίου μάρτυρος.
8.Προκοπίου καὶ Χριστοφόρου, μαρτύρων.
9.᾿Αλεξάνδρου Κορίνθου, μάρτυρος.
10.Γρηγορίου, τοῦ «χρυσοῦ λίθου».
11.Χρυσογόνου, μάρτυρος.
12.Μάρκου Τριγλίας, μοναχοῦ.
13.Θεοδώρου ᾿Αντιοχείας, μάρτυρος.
*
14.Νικοδήμου τοῦ Νέου ἐκ Βερροίας Μακεδονίας (Α).
15.Μαστριδίας, Παρθένου τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (1060).
16.Λουκᾶ, οἰκονόμου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
17.Μερκουρίου τοῦ Σμόλενσκ, μάρτυρος (1238).
18.Σίμωνος τοῦ Σόϊγκα, μοναχοῦ (Βολόγκντα) (1561).
19.Πορτιανοῦ τῆς ᾿Αρτὸν (Γαλατίας) (527) (Κ) (ΡΔ) (Γ).
20.Ρωμανοῦ Βορδιγάλλων (Bordeaux) (382) (Κ) (ΡΔ) (Γ).
21.Προτασίου, ἐρημίτου τῆς ᾿Ωβέρνης (Γαλατία) (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ) (Γ).