23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Αμφιλοχίου, ᾿Επισκόπου ᾿Ικονίου (394).
2.Γρηγορίου, ᾿Επισκόπου ᾿Αγριγέντου (6ος-7ος αἰών).
3.Σισινίου ὁμολογητοῦ, ᾿Επισκόπου Κυζίκου (3ος αἰών).
4.᾿Ισχυρίωνος ᾿Επισκόπου, Αἰγυπτίου, ἐρημίτου τῆς Σκήτης.
5.῾Ελένου, ᾿Επισκόπου Ταρσοῦ (Ε).
*
6.Διονυσίου Α΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (15ος αἰών) [τοπικὸς ἅγιος] (Α).
7.Θεοδώρου ᾿Αντιοχείας, μάρτυρος (4ος αἰών).
8.Γρηγορίου Γκιρζέντο ᾿Ιταλίας (560) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
9.᾿Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, (ἐν σχήματι ᾿Αλεξίου), Μεγάλου πρίγκηπος τῆς Ρωσσίας (1263) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
10.Μητροφάνους ἐν σχήματι Μακαρίου, ᾿Επισκόπου Βορονὲζ (1703).
11.᾿Αμφιλοχίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ᾿Επισκόπου Βολυνίας.
12.᾿Αλεξάνδρου ᾿Αρχιεπισκόπου Χαρκὼφ (1939) [᾿Ανεγνωρίσθη τῷ 1994 ὑπὸ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ ὡρίσθη ἡ μνήμη μαζὶ μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ προστάτου του ῾Αγίου Νέφσκυ, ἀγνώστου οὔσης τῆς ἀκριβοῦς ἡμερομηνίας τῆς κοιμήσεώς του ἐν τῇ φυλακῇ (Α).
13.᾿Αντωνίου τοῦ ᾿Ιέζερου-Βίλσεα Ρουμανίας (1714) (Α) (Ρο).
14.Κολομπάν (Κολομβάνου τοῦ ᾿Ιρλανδοῦ ἡγουμένου Λυξέϊγ (Μυψευιμ) Γαλλίας (615) (ΡΔ).
15.Τροῦντο, ἡγουμένου ἐν ῾Ολλανδίᾳ (693) (ΡΔ) (Ε).
16.Δανιὴλ (Deiniol) Οὐαλλοῦ ἡγουμένου καὶ ᾿Επισκόπου (6ος αἰών) [Κομοδάτου Χ. ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων] [στὰ (Α) (ΡΔ) 11/9].