22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Φιλήμονος, ᾿Αρχίππου καὶ ᾿Απφίας συζύγου τοῦ ῾Αγίου Φιλήμονος καὶ ᾿Ονησίμου ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών).
2.Καικιλίας, Βαλεριανοῦ καὶ Τιβουρτίου μαρτύρων (230).
3.Μαξίμου, Μάρκου, Στεφάνου καὶ Μάρκου μαρτύρων (230).
4.Προκοπίου τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ, μάρτυρος, τοῦ ἀναγνώστου (303).
5.Μενίγνου γναφέως, μάρτυρος (250).
6.᾿Αγάβου μοναχοῦ τοῦ Σύρου (5ος αἰών) (Α) (Ρ).
7.Καλλίστου τοῦ Β΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ξανθοπούλου (1397).
8.Χριστοφόρου καὶ Εὐφημίας, μαρτύρων.
9.Θαλλελαίου καὶ ᾿Ανθίμου μαρτύρων.
10.Θαδδαίου, μάρτυρος.
11.᾿Αγαπίου τοῦ Ρωμαίου, μάρτυρος.
12.᾿Αγαπίου τοῦ Καππαδόκου, μάρτυρος.
13.Σισινίου, ἱερομάρτυρος.
*
14.Γερμανοῦ κτίτορος ῾Ιερᾶς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Μακεδονίας (τοπικὸς ἅγιος, οἱ Βολλανδισταὶ τὸν τοποθετοῦν στὶς 12/5) (9ος αἰών) (Α).
15.᾿Ανθίμου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν, Προέδρου Κρήτης (Κρητικὸν Πανάγιον).
16.Μιχαὴλ τοῦ στρατιώτου τοῦ Βουλγάρου (866) (Ρ).
17.Κλήμεντος, ᾿Επισκόπου ᾿Οχρίδος (916) (ΡΔ).
18.Μιχαὴλ μεγάλου, πρίγκηπος τῆς Τβέρ, μάρτυρος (1318) (Ρ) (ΡΔ).