20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Γρηγορίου Δεκαπολίτου τοῦ ὁμολογητοῦ (816).
2.Πρόκλου, ᾿Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (447).
3.Δασίου μάρτυρος τοῦ ἐν Δορυστόλῳ Δακίας (Ρουμανία) (3ος αἰών).
4.Νιρσᾶ ᾿Επισκόπου, ᾿Ιωσὴφ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἐν Περσίᾳ μαρτύρων, ᾿Ισαάκ, ᾿Ιωάννου καὶ Σαπώρ, Γκεϊθαζέζ, ᾿Αζαδὲς τοῦ εὐνούχου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς Θέκλας, Βαουθᾶς καὶ Δεναχίδος καὶ λοιπῶν (343).
5.Θεοκτίστου τοῦ ὁμολογητοῦ.
7.Εὐσταθίου, Θεσπεσίου καὶ ᾿Ανατολίου τῶν ἐν Νικαίᾳ μαρτύρων (312).
*
8.Σωζομένου ἀσκητοῦ ἐν Κύπρῳ (12ος αἰών) (Α).
9.Πάππου ἐν Μέντζελ Συρίας καὶ τῶν σὺν αὐτῶν μαρτύρων (Α) (Αρ).
10.᾿Ισαὰκ καθολικοῦ της ᾿Αρμενίας (440) (Α).
11.Διοδώρου μοναχοῦ ἐν Γιουρεγκὸρ (ὄρος Γεωργίου) (Σολόφκυ) (1633) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
12.᾿Εδμόνδου ἢ ᾿Εδμούνδου βασιλέως τῆς ᾿Αγγλίας καὶ μάρτυρος (869 ἢ 870) (ΡΔ) (Κ).
13.Κυπριανοῦ τοῦ Δηγίου (᾿Ιταλία) (10ος) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).