19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Αβδιοὺ προφήτου (9ος αἰὼν π.Χ.).
2.Βαρλαὰμ μάρτυρος ἐν Καισαρείᾳ τῆς Καππαδοκίας (304).
3.῎Αζες ἢ ῎Αζν τοῦ θαυματουργοῦ, μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 150 στρατιωτῶν ἐν ᾿Ισαυρίᾳ μαρτύρων (284).
4.᾿Αγαπίου μάρτυρος.
5.῾Ηλιοδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν Παμφυλίᾳ (273).
6.Παγχαρίου μάρτυρος.
7.Σίμωνος θαυματουργοῦ ἐκ Καλαβρίας (10ος αἰών) (᾿Αποστ. Διακονία) (καὶ 14/11 στὸ Α).
*
7.῾Ιλαρίωνος μοναχοῦ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ τοῦ θαυματουργοῦ (875).
8.῾Ιλαρίωνος τοῦ ἐν Γεωργίᾳ, μάρτυρος τοῦ θαυματουργοῦ (875) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.Βαρλαὰμ μοναχοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1065)
10.᾿Αδριανοῦ τοῦ ἐν Ποσεχόνκ-Γιαροσλάβλ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1625) (Ρ).
11.Φιλαρέτου, Μητροπολίτου Μόσχας (1867) [᾿Αναγνώρισις τῷ 1994] (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.Πατρόκλου τῆς Μποὺρζ (Bourges) Γαλατίας Γαλλίας (557) (ΡΔ) (Κ).
13.Βαρλαάμ, ᾿Ιωάσαφ καὶ ᾿Αβεννὴρ τῶν ᾿Ινδῶν [στὸ ῾Ελληνικὸ ὅμως ἡμερολόγιο εἶναι 26 Αὐγούστου] (4ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ) (Ρο).
14.῎Εγκμπερτ, ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Υόρκης (766) (ΡΔ) (Κ).
15.᾿Ηλιοῦ (Γουτανβίσκυ) τοῦ ἐξ ῾Εβραίων νεομάρτυρος ἐν ῎Αουσβιτς (1942) (Ε).