14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Φιλίππου ἀποστόλου.
2.Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ᾿Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1360).
3.Κωνσταντίνου τοῦ ῾Υδραίου νεομάρτυρος (1800).
*
4.᾿Ιουστινιανοῦ καὶ Θεοδώρας τῶν εὐσεβῶν αὐτοκρατόρων (565, 548) (Ε).
5.Σίμωνος Καλαβρίας (10ος αἰών) (Α).
6.Εὐφημιανοῦ ἀσκητοῦ ἐν Κύπρῳ (Α).
7.Παντελεήμονος τοῦ νέου, νεομάρτυρος ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ.
8.Γυναικῶν μαρτύρων ἐν ᾿Εμμέσῃ (779) (Α) (Αρ),
9.Φιλίππου τοῦ ἐν ᾿Ιρὰπ μοναχοῦ (Νοβγκορόντ) (1527) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Αλβερίχου, ᾿Επισκόπου Οὐτρέχτης ῾Ολλανδίας (784) (ΡΔ).
11.Μάχουλου ἢ Μαλὸ ἢ Mailocus (λατινικά) ἢ Maeloc (κελτικά) τῆς Βρεττάνης Γαλλίας (7ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
12.Δυβριγίου (Dufrig ἢ Dubritius) ᾿Επισκόπου Χερεφὸρδ καὶ Γκουέντ, ἐρημίτου τῆς νήσου Μπάρντσεϋ ᾿Ιρλανδίας (550) (Κ) (ΡΔ).
13.ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ· Μνήμη τῶν γονέων τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου ᾿Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, ἤτοι τῶν ῾Αγίων Κωνσταντίου καὶ Καλονὴς ὡς καὶ τῶν κατὰ σάρκα ἀδελφῶν αὐτοῦ, ῾Αγίων Θεοδοσίου, Μακαρίου, ᾿Επιχάριτος καὶ Θεοδότης (Ε).