11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου μεγαλομάρτυρος (304).
2.Βίκτωρος, μάρτυρος (2ος αἰών).
3.Βικεντίου διακόνου καὶ Βαλεριανοῦ ᾿Επισκόπου Σαραγόσας τῶν σὺν αὐτοῖς ἐν ῾Ισπανίᾳ μαρτύρων (204) [εἰς τὸ (Ρμ) ἀναφέρονται αἱ Σαβίνα καὶ Χριστίτα].
4.Στεφανίδος μάρτυρος τῆς ἐξ ῾Ισπανίας (161).
5.Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου ὁμολογητοῦ (826).
6.Βαρθοκομαίου τοῦ Ροσσάνο (᾿Ιταλίας) ἡγουμένου Κρυπτοφέρρης (Crottaferrata) (11ος) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
*
7.Στεφάνου μεγαλομάρτυρος τοῦ ἐν Ντέτσανι Σερβίας (Κόσσοβο) (1336) (Σ).
8.Μιλίτσας, πριγκηπίσσης τῆς Σερβίας (1405).
9.Οὐρὸς Γ΄ πρίγκηπος τῶν Σέρβων.
10.Εὐθυμίου ᾿Εφραὶμ καὶ Νέστορος τῶν ἐν Ντέτσανι τῆς Σερβίας.
11.Νεοφύτου Οὐρόσιτσα τῶν ἐν Σερβίᾳ.
12.Μαξίμου τοῦ ἐν Μόσχᾳ τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1434).
13.Μαρτυρίου μοναχοῦ τοῦ ἐν Ζενελὲτσκ (Νοβγκορόντ) (1603).
14.Βίκτωρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μοναχῶν νεομαρτύρων ἐν Ζελενιὲτς (1927) (ΡΔ) (Ρ).
15.Μαρτίνου τοῦ ἐλεήμονος, τοῦ ἐξ Οὐγγαρίας, ᾿Επισκόπου Τουρώνης (Tours) Γαλλίας (Κοίμησις 8/11, ἐκφορὰ 11/11 ἐν ᾗ καὶ ἑορτάζεται ὑπὸ τῆς Δυτικῆς ἐκκλησίας, ἐνῷ εἰς τὰ (Ε) καὶ σλαβικὰ ἑορτολόγια ἑορτάζονται ἀντιστοίχως 12/11 καὶ 10/11, 12/10) (397) (Α) (Γ) (Ρμ).