10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ολυμπᾶ, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, ᾿Εράστου καὶ Κουάρτου ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών).
2.᾿Ορέστου μάρτυρος τοῦ Καππαδόκου (304).
3.Νόννου ᾿Επισκόπου ῾Ηλιουπόλεως.
4.Μίλου ᾿Επισκόπου καὶ ῎Εβορ, Πάπα καὶ Σενόϊ μαρτύρων (341).
5.Καλλιοπίου μάρτυρος.
6.Νίρου μάρτυρος.
7.᾿Ωρίωνος μάρτυρος.
8.Θεοκτερίστου, ἡγουμένου Συμβόλων τοῦ ὄρους ᾿Ολύμπου (ΡΔ).
9.Μαρτίνου ᾿Επισκόπου (᾿Αποστ. Διακονία)
*
10.᾿Αρσενίου τοῦ νέου τοῦ Καππαδόκου (1924) (Ε) (ΡΔ) (Α).
11.Κωνσταντίνου ῎Ιβηρος, πρίγκηπος τῆς Γεωργίας, μάρτυρος (842) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
12.Θεοκτίστου ᾿Επισκόπου νήσου Φάρο (902) (Οἰκ. Πατρ.).
13.᾿Εφραὶμ ᾿Επισκόπου Οὐνίας τοῦ ὁμολογητοῦ (ΡΔ) (Α).
14.Ματθαίου τοῦ Γιαρὰνκ καὶ Βυάτκας (Γε) {(ΡΔ) 16/5}.
15.᾿Ιούστου, ᾿Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας ᾿Αγγλίας (7ος αἰών) [Κομοδάτου Χ. ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων].