3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ακεψιμᾶ, ᾿Ιωσὴφ καὶ ᾿Αειθαλᾶ μαρτύρων τῶν ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών).
2.᾿Ακεψιμᾶ ἀσκητοῦ τοῦ ἐν Συρίᾳ (4ος αἰών) (Α) (Κύρου· Φιλόθεος ἱστορία).
3.᾿Αχαιμενίδου ὁμολογητοῦ τοῦ ἐν Περσίᾳ (᾿Ορμίσδα).
4.Θεοδώρου ᾿Αγκύρας ὁμολογητοῦ (Ε).
5.Δακίου, Σεβήρου, ᾿Ανδρωνᾶ, Θεοδότου καὶ Θεοδότης μαρτύρων.
6.᾿Ηλιοὺ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ.
7.᾿Εννέα ἀνωνύμων μαρτύρων.
8.Εἴκοσι ὀκτὼ ἀνωνύμων μαρτύρων.
9.Γεωργίου Νεαπολίτου νεομάρτυρος (1797) (Ε).
10.Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. (Κατάθεσις τῶν ἁγίων λειψάνων ἐν Λύδδῃ).
*
11.Ποιμένος τοῦ Ζωγράφου (Α).
12.Σναδουλίας τῆς ἐν Περσίᾳ (4ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
13.῎Αννης θυγατρὸς Βσέλοβοντ Α΄ Γιαροσλάβιτς (Ρ) (ΡΔ) (Α).
14.Σύναξις τῶν ἐν Καρελίᾳ ἁγίων (ΡΔ).
15.Οὑμβέρτου ἢ Χουμβέρτου τοῦ Μάαστριχτ προστάτου τῶν κυνηγῶν (727) (ΡΔ) (Ρμ).
16.Βίνιφρεντ ἢ Γουΐνφρεντ τοῦ Τρέφυνον (Χόλυγουελ) ἐν Οὐαλλίᾳ (630) (Κ) (ΡΔ).
17.Παποὺλ ἐν Γαλλίᾳ (Γ).