4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ιωαννικίου τοῦ Μεγάλου, ἀσκητοῦ ἐν Βιθυνίᾳ (846)
2.Νικάνδρου ᾿Επισκόπου Μύρων καὶ ῾Ερμᾶ πρεσβυτέρου, ἱερομαρτύρων (1ος αἰών).
3.Πορφυρίου τοῦ κωμωδοῦ (μίμου), μάρτυρος ἐν Καισαρείᾳ. (ΡΔ).
4.᾿Ιωάννου τοῦ Γ΄ αὐτοκράτορος, Βατάτζη τοῦ φιλανθρώπου (Ε) (Α).
*
5.Συλβίας μητρὸς τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου Διαλόγου (6ος αἰών) (ΡΔ).
6.᾿Ιωάννου ᾿Ακατζίου ἀσκητοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (῾Επτάσκαλον) (Α).
7.Γεωργίου ἱερομονάχου (Καρσλίδου) ὁμολογητοῦ (1959) (Οἰκουμ. Πατριαρχεῖον 2008)
8.Νικάνδρου τοῦ Γκοροντένσκ (Νόβγκοροντ) (16ος αἰών).
9.Παύλου Μητροπολίτου Τομπὸλσκ (1768) (ΡΔ).
10.Μερκουρίου τοῦ Νηστευτοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου (14ος αἰών).
11.Σίμωνος τοῦ ἐν Γιουριβὶτς (Ταρτοῦ ᾿Εσθονίας) διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1584), (Α) (Ε).
12.Νέστορος, Μητροπολίτου Χαρμπὶν Μαντζουρίας καὶ Νοβοσιμπίρσκ, ᾿Αποστόλου τῆς Καμτσάτκας (1962) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Αμαντίου (᾿Αγαπίου) ᾿Επισκόπου Ροδὲς (4ος αἰὼν) (Ρμ).