5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Γαλακτίωνος καὶ ᾿Επιστήμης, συζύγων μαρτύρων (253).
2.῾Ερμᾶ, Πατρόβου, Λίνου, Γαΐου καὶ Φιλολόγου ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄.
3.Δομνίνου, Τιμοθέου, Θεοφίλου, Θεοτίμου, Αὐξεντίου (Δωροθέου), Παμφίλου μαρτύρων.
4.Εὐψυχίου καὶ Καρτερίου μαρτύρων.
5.Γρηγορίου Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας ὁμολογητοῦ (9ος αἰών).
6.Κάστορος καὶ ᾿Αγαθαγγέλου, μαρτύρων ἐν Παλαιστίνῃ.
7.Σιλβανοῦ ᾿Επισκόπου Γάζης ἱερομάρτυρος.
*
8.Κανονικῆς ὁσίας θυγατρὸς πρίγκηπος τινὸς Κων/λεως ἐν τῇ ἐρήμῳ ᾿Ιορδάνου ἀσκησάσης (Γεωργιανὲς πηγὲς Παλαιστήνης Garithe, Calendrier σελ. 377).
9.᾿Ιωνᾶ, Μητροπολίτου Νόβγκοροντ (1470) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
10.᾿Ωστράντας μοναχῆς ἐν ῾Ολλανδίᾳ (7ος αἰών) (ΡΔ).
11.Κίμπις ἡγουμένου ἐν Κορνουάλλῃ καὶ Οὐαλλίᾳ (550) (Κ) (ΡΔ).
12.Μπερτίλλης (Bertille) ἡγουμένης ἐν Γαλλίᾳ (692) (Γ) (Ρμ).