7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.῾Ιέρωνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τριάκοντα τριῶν ἐν Μελιτηνῇ μαρτύρων. (Α) (ἐκ τῶν στιχηρῶν τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τινῶν συναξαρίων).
2.Μελασίππου, Κασσίνης καὶ ᾿Αντωνίου τοῦ υἱοῦ αὐτῶν, μαρτύρων καὶ 40 παιδομαρτύρων σὺν αὐτοῖς, ἐν ᾿Αγκύρᾳ· ῾Ησυχίου, Νικάνδρου, ᾿Αθανασίου, Μάμα, Βαραχίου, Καλλινίκου, Θεογένους, Νίκωνος, Λογγίνου, Θεοδώρου, Βαλερίου, Ξανθίου, Θεοδούλου, Καλλιμάχου, Εὐγενίου, Θεοδόχου, ᾿Οστρυχίου, ᾿Επιφανίου, Μαξιμιανοῦ, Δουσιτίου, Κλαυδιανοῦ, Θεοφίλου, Γιγαντίου, Δωροθέου, Θεοδότου, Καστρυχίου, ᾿Ανικήτου, Θεομελίου, Εὐτυχίου, ῾Ιλαρίωνος καὶ ᾿Αμμωνίτου. 3ος αἰὼν (Ρ) (ΡΔ) (Α).
3.Αὔκτου, Ταυρίωνος καὶ Θεσσαλονίκης μαρτύρων, ἐν ᾿Αμφιπόλει Μακεδονίας.
4.᾿Αθηνοδώρου.
5.᾿Αλεξάνδρου μάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ (Ε).
6.Λαζάρου τοῦ Γαλησιώτου, μοναχοῦ (1053).
*
7.Θεοδότου ᾿Αγκύρας μάρτυρος (303).
8.Εὐθυμίου Β΄ Σιναΐτου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (1223) (Σιν) [καὶ στὶς 12/5 καὶ 17/11].
9.Ζωσιμᾶ τοῦ Βορμποζόμσκ, μοναχοῦ (1550).
10.Κυρίλλου τοῦ Νόβογιερσκ (Νέα Λίμνη) (Βολόγκντα) (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1649) (μνήμη 4/2).
11.Βίλλιμπρορντ ἢ Οὐϊλλιβρόρδου (Willibrord) ᾿Επισκόπου Οὐτρέχτης ῾Ολλανδίας ἀποστόλου Φρισίας, ῾Ολλανδίας, Φλαμανδίας, Βραβάντης (739) (ΡΔ) (Α).
12.῎Ιλλρυντ ἡγουμένου Λάνιλριντ-Φώρ, ἐν ᾿Αγγλίᾳ, μαθητοῦ τοῦ ῾Αγίου Γερμανοῦ τῆς ᾿Ωξὲρ (6ος αἰών)
13.᾿Αμαράνδου ἐν Γαλλίᾳ (Γ).
14.Φλωρεντίου ᾿Επισκόπου Στρασβούργου (693) (Ρμ).
15.Κούμπι (Cubi) ῾Ηγουμένου ἐν Οὐαλλίᾳ (547) (Κ).