2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ακινδύνου, Πηγασίου, ᾿Αφθονίου, ᾿Ελπιδοφόρου καὶ ᾿Ανεμποδίστου μαρτύρων τῶν ἐν Περσίᾳ (341).
2.Μαρκιανοῦ ἀσκητοῦ τοῦ ἐν Κύρρῳ Συρίας (388).
3.᾿Αττικοῦ, Εὐδόξου, ᾿Αγαπίου, Μαρίνου, ᾿Ωκεανοῦ, Εὐστρατίου, Καρτερίου (Νικοπολιτιανοῦ), Στυριακοῦ, Τωβίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων (320).
4.Συγκλητικῶν ἐν Σεβαστείᾳ μαρτύρων (320).
5.Κυριακῆς, Δομνίνης καὶ Δόμνας μαρτύρων.
*
6.Κυπριανοῦ τοῦ Σορόζιεφ ἢ Σοροζένσκ Καρελίας πρώην ληστοῦ (16ος αἰών) .
7.Βικτωρίνου ᾿Επισκόπου καὶ Βασιλείου ἱερέως νεοϊερομαρτύρων ἐν Ρωσσίᾳ (1918) (ΡΔ).
8.᾿Αντωνίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ὁμολογητοῦ (844), (τοπικὸν ἁγιολόγιον Θεσσαλονίκης).