9 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.῾Αγίων Τεσσαράκοντα ἐν Σεβαστείᾳ (320) ὧν τὰ ὀνόματα· Κυρίου ἢ Κυρίωνος, Κανδίδου, Δόμνου, Εὐτυχίου, Σεβηριανοῦ, Κυρίλλου, Θεοδούλου, Βιβιανοῦ, ᾿Αγγίου, ῾Ησυχίου, Εὐνοϊκοῦ, Μελίτωνος, ᾿Ηλιάδου ἢ ᾿Ηλιού, ᾿Αλεξάνδρου, Σακέδωνος ἢ Σακέρδωνος, Οὐάλη, Πρίσκου, Χουδίωνος, ῾Ηρακλείου, ᾿Εκδικίου ἢ Εὐδικίου, ᾿Ιωάννου, Φιλοκτήμονος, Φλαβίου, Ξανθίου, Οὐαλερίου, Νικολάου, ᾿Αθανασίου, Θεοφίλου, Λυσιμάχου, Γαΐου, Κλαυδίου, Σμαράγδου, Σισινίου, Λεοντίου, ᾿Αετίου, ᾿Ακακίου, Δομετιανοῦ, Γοργονίου δευτέρου, ᾿Ιουλιανοῦ ἢ ᾿Ελιανοῦ καὶ ᾿Αγλαΐου (Παρισινοὶ Κώδικες 1575 καὶ 1476) ῍Η κατὰ τὸ (Ρ) (ΡΔ)· Κυρίου ἢ Κυρίωνος, Κανδίδου, Δόμνου, ῾Ησυχίου, ῾Ηρακλείου, Σμαράγδου, Εὐνοϊκοῦ, Βαλεντίου, Βιβιανοῦ, Κλαυδίου, Πρίσκου, Θεοδούλου, Εὐτυχίου, ᾿Ιωάννου, Ξανθίου, Αἰλιανοῦ, Σισιχίου, ῎Ανγου, ᾿Αετίου, Φλαβίου, ᾿Ακακίου,
᾿Εκδικίου, Λυσιμάχου, ᾿Αλεξάνδρου, ᾿Ηλιού, Γοργονίου, Θεοφίλου, Δομετιανοῦ, Γαΐου, Λεοντίου, ᾿Αθανασίου, Κυρίλλου, Σακέρδωνος, Νικολάου, Βαλερίου, Φιλοκτήμονος, Σεβηριανοῦ, Χουδίωνος, ᾿Αγλαΐου καὶ Μελίτωνος.
2.Οὐρπασιανοῦ μάρτυρος ἐν Νικομηδείᾳ (295).
3.Καισαρίου Ναζιανζοῦ ἀδελφοῦ Γρηγορίου Θεολόγου (369).
4.῞Εξ ἀνωνύμων μαρτύρων (Πάππος, Μάμμη, Πατήρ, Μήτηρ καὶ δύο τέκνα).
*
5.Πανάγου καὶ Χρήστου μαρτύρων τῶν ἐκ Γαστούνης (1716) (Α).
6.᾿Ιωνᾶ ἀρχιερέως Νόβγκοροντ (1470) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
7.Ταρασίου ἐν Λικονίῳ (Liconium) (ΡΔ).
8.Φιλορόμου ὁμολογητοῦ ἐν Γαλατίᾳ (Κ) (Γ).
9.Πασιανοῦ ᾿Επισκόπου Βαρκελώνης ῾Ισπανίας (390) (Α).
10.῎Αβδ-῎Αλ-Μασὶχ ἡγουμένου Σινᾶ, ὁσιομάρτυρος (8ος αἰών) (Α) (Αρ).
11.Μωϋσέως ἡγουμένου ἐν ῎Αλ Ρας (Συρία) (Α) (Αρ)
12.Βιταλίου Νεοκάστρου Σικελίας (994) (Οἰκ.Πατρ.)