8 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Θεοφυλάκτου ᾿Επισκόπου Νικομηδείας (845).
2.Παύλου ᾿Επισκόπου Προύσης ὁμολογητοῦ (Ε) (Α).
3.῾Ερμοῦ ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών).
4.Δίονος μάρτυρος.
5.Δομετίου.
*
6.Θεοδωρήτου ᾿Επισκόπου ᾿Αντιοχείας (361) (Ρ).
7.Κουϊντιλιανοῦ καὶ Καπιτωλίνου ἐν Νικομηδείᾳ.
8.Ζηνοβίου Μητροπολίτου Τετρί-Τσκάρο (1985) (Α) (Γε).
9.Λαζάρου καὶ ᾿Αθανασίου μοναχῶν ἐν Μούρμανσκ Ρωσσίας (1391) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.Φέλιξ ἐκ Βουργουνδίας ᾿Επισκόπου Ντάνγουϊτς καὶ φωτιστοῦ ᾿Ανατολικῆς ᾿Αγγλίας (648) (Κ) (ΡΔ).
11.Κοίμησις γέροντος ᾿Ανδρονίκου ἐν Τιφλίδι Γεωργίας (Μονὴ Γκλίνκ) (1974).