7 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.᾿Εφραίμ, Βασιλέως, Εὐγενίου, ᾿Αγαθοδώρου, Καπίτωνος, Αἰθερίου καὶ ᾿Ελπιδίου ᾿Επισκόπου Χερσῶνος, ἱερομαρτύρων (4ος αἰών).
2.᾿Αρκαδίου καὶ Νέστορος ᾿Επισκόπων Τριμυθοῦντος
3.Παύλου τοῦ ἁπλοῦ, μαθητοῦ ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου (4ος αἰών).
4.᾿Εφραὶμ Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας.
5.Λαυρεντίου ἐν Σαλαμίνι (1770).
*
6.Αἰμιλιανοῦ Ρώμης (Ρ).
7.Παύλου ὁμολογητοῦ ᾿Επισκόπου Προύσης (850) (Ρ).
8.Δάνδου καὶ πάντων τῶν ἐν Θράκῃ ἁγίων (Ρ).
9.᾿Ιωάννου (Τζών) Μπέβερλυ, ῎Αγγλου (Κομμοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).
10.Κοίμησις γέροντος Σισώη ἐν Βαλαὰμ (1931).