6 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Τεσσαράκοντα – δύο μαρτύρων ἐν ᾿Αμορίῳ (845).
2.῾Ησυχίου μοναχοῦ νηστευτοῦ ἐν Βιθυνίᾳ (Ε).
3.Μαξίμου μάρτυρος (Ε).
4.Εὐφροσύνου μάρτυρος (Ε).
5.᾿Αρκαδίου μοναχοῦ ἐν Κύπρῳ (361).
6.᾿Ιουλιανοῦ καὶ Εὐβούλου μαρτύρων (Ε).
7.᾿Ανεύρεσις Τιμίου Σταυροῦ καὶ ῞Ηλων τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ (326).
*
8.Κόνωνος καὶ υἱοῦ αὐτοῦ Κόνωνος μοναχῶν μαρτύρων ἐν ᾿Ικονίῳ (270-275).
9.᾿Αβραὰμ μάρτυρος ἐν Βουλγαρίᾳ (1229) (ΡΔ).
10.᾿Ιὼβ μοναχοῦ ἐν Σολόφκυ, (᾿Ιησοῦ Ναβῆ ὡς μεγαλοσχήμου) (1720) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Φριδολίνου τοῦ Σέκινγκεν μοναχοῦ ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ, φωτιστοῦ τῆς ῎Ανω Ρηνανίας καὶ ῾Ελβετίας (538) (Α) (ΡΔ).
12.Χροδεγὰν ᾿Επισκόπου Μὲτς (766) (Ρμ).