5 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Κόνωνος ᾿Ισαυρίας μάρτυρος (2ος αἰών).
2.Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ μάρτυρος ἐν Παμφυλίᾳ (251).
3.Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ καὶ Νηστευτοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών).
4.Εὐλογίου μάρτυρος ἐν Παλαιστίνῃ.
5.Εὐλαμπίου μάρτυρος ἐν Παλαιστίνῃ.
6.᾿Αρχελάου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 152 μαρτύρων ἐν Αἰγύπτῳ (ἢ 52).
*
7.Μάρκου μοναχοῦ-᾿Αθηνῶν (400).
8.Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ραψάνῃ (1818).
9.᾿Ιωάννου ᾿Αθωνίτου νεομάρτυρος τοῦ Βουλγάρου ἐν Κωνσταντινουπόλει (1784).
10.Ραΐδος ἢ ᾿Ιραΐδος παρθενομάρτυρος ἐν ᾿Αντινόῃ Αἰγύπτου (3ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
11.᾿Ονησίου μάρτυρος ἐν ᾿Ισαυρίᾳ (2ος αἰών).
12.Θεοφίλου ᾿Επισκόπου Καισαρείας Παλαιστίνης (200).
13.῾Ησυχίου τοῦ ἐν Βιθυνίᾳ νηστευτοῦ (790) (Ρ).
14.Παρθενίου νεοϊερομάρτυρος τοῦ ἐν Διδυμοτείχῳ Θράκης (1805) (Α) (Ε).
15.Θεοδώρου πρίγκηπος Σμολένσκ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (Ρ) (ΡΔ).
16.Γιαροσλὰβ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ Δαβὶδ καὶ Κωνσταντίνου (1300 καὶ 1321) (Ρ) (ΡΔ).
17.᾿Αδριανοῦ καὶ Λεωνίδου μοναχῶν ἐν Ποσεκχόνιε (1550 ἢ 1549) (Ρ) (ΡΔ).
18.Κίεραν ἢ Κίαραν τοῦ ἐν Σάϊγκερ, Μύνστερ ᾿Ιρλανδίας (5ος-6ος αἰών) (Κ).
19.Βιργιλίου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αρελάτων (Arles) Γαλλίας (6ος αἰών) (Κ) (Γ).