4 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Γερασίμου ᾿Ιορδανίτου (475).
2.Παύλου, ᾿Ιουλιανῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ καὶ σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
3.Κοδράτου, ᾿Ακακίου καὶ Στρατονίκου ἐν Συρίᾳ (273).
4.Γρηγορίου, ᾿Επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου.
*
5.Γρηγορίου, ᾿Επισκόπου ῎Ασσου (᾿Εφέσου) (1150).
6.᾿Ιουλιανοῦ Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (189) (Ρ).
7.᾿Ιακώβου τοῦ Νηστευτοῦ ἐν Φοινίκῃ (Συρίας) (6ος αἰών).
8.Δανιὴλ πρίγκηπος τῆς Μόσχας (1303) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.Βασιλείου τοῦ Μιρὸχ καὶ ᾿Ιωάσαφ τοῦ Σβετογκὸρσκ ἐν Πσκώφ, μαρτυρησάντων ὑπὸ τῶν Λατίνων τῷ 1299 (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.Γερασίμου τοῦ ἐν Βολόγκντᾳ μοναχοῦ (1178) (Α) (Ρ) (ΡΔ)
11.Βενσεολὰς μάρτυρος Βασιλέως τῶν Τσέχων (938) (ΡΔ).
12.Βασιλείου (Βασιλικοῦ) πρίγκηπος Ροστὼβ (1238) (Ρ) (ΡΔ).
13.Πέτρου (Μιχούριν) νέου ἐν Τομπὸλσκ Σιβηρίας (1820) (Ρ) (ΡΔ).
14.Βιατσεσλὰβ (Λεοντίεφ) νεοϊερομάρτυρος ἐν Νίζεγκοροντ (1937) (ΡΔ).
15.Λουκίου Πάπα Ρώμης (254) (Ρμ).