31 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.῾Υπατίου ᾿Επισκόπου Γαγγρῶν (326).
2.᾿Ακακίου ᾿Επισκόπου Μελιτινῆς ὁμολογητοῦ, ἀνακομιδή (249-251).
3.Βλασίου ἐν ᾿Αμορίῳ μοναχοῦ.
4.Μενάνδρου μάρτυρος.
5.Τριάκοντα ὀκτὼ ἀνωνύμων μαρτύρων.
6.Στεφάνου θαυματουργοῦ.
7.᾿Αβδᾶ ἢ ᾿Αβίδου ᾿Επισκόπου καὶ Βενιαμὶν διακόνου ἱερομάρτυρος ἐν Περσίᾳ (418-424).
*
8.῾Υπατίου ἡγουμένου Ρουφίνου ἐν Χαλκηδόνι (446) (Ρ).
9.᾿Ιννοκεντίου Μητροπολίτου Μόσχας φωτιστοῦ τῆς ᾿Αλάσκας καὶ Σιβηρίας (1879) (Α) (Ρ) (Γ) (ΡΔ).
10.᾿Απολλωνίου Θηβαΐδος (4ος αἰών).
11.Θεοφίλου μάρτυρος ἐν Κρήτῃ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (Παρισινὸς Κῶδιξ 1575 καὶ Λαυρεωτικὸς Κῶδιξ Η76 Δ25) (Κρητ. Πανάγιον).
12.Μακλοὺφ τοῦ ἐν Σαϊδάναγια (Συρίας) (Α) (Αρ).
13.῾Υπατίου τοῦ ᾿Ιατροῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
14.᾿Ιωνᾶ Μητροπολίτου Κιέβου Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας (Α) (Ρ) (ΡΔ).
15.Μαλβίνας ἢ Βαλβίνας τῆς Ρωμαίας μάρτυρος (169) [Γερμ. ἁγιολόγιον-Maria Kreither: Heilige zum uns, Wien 1956].
16.Μαρίας Σκόμπτσεβα νεοϊερομάρτυρος έν Γαλλίᾳ (1945) (Ε)