29 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Μάρκου ᾿Επισκόπου ᾿Αρεθούσης (364).
2.᾿Ιωνᾶ καὶ Βαραχησίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων ἐν Περσίᾳ· Ζανιθᾶ, Λαζάρου, Μαρουθᾶ, Ναρσῆ, Μαρίνου ἢ Μάρου, ᾿Αβίβου, Σεεμπὲθ ἢ Σιβσιθίνα ἢ Μαρότα καὶ Σάββα (330) (Ε).
3.Κυρίλλου διακόνου καὶ σὺν αὐτῷ μαρτύρων ἐν ῾Ηλιουπόλει ἐπὶ ᾿Ιουλιανοῦ τοῦ ἀποστάτου (Ρ).
*
4.Διαδόχου ᾿Επισκόπου Φωτικῆς.
5.Εὐσταθίου ᾿Επισκόπου Κίου.
6.᾿Ιωάννου ἀναχωρητοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) (Ρ).
7.῾Ησυχίου ἡγουμένου Σινᾶ (7ος αἰών) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου, εἰς Σιναϊτικὸν 22/6].
8.᾿Ιωνᾶ, Μάρκου καὶ Βάσσου, μοναχῶν ἐν Πσκὼφ (1480) (1473).
9.Παύλου νεοϊερομαρτύρος (Βοϊνάρσκυ) καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Παύλου καὶ ᾿Αλεξίου (1919) ἐν Ρωσσίᾳ (ΡΔ)
10.Εὐσταθίου τοῦ ἐν Λυξέϊγ (Luxeuil) μοναχοῦ (Γαλλία) (Α) (Γ) (ΡΔ) (Α).