28 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.῾Ιλαρίωνος Πελεκητῆς ὁμολογητοῦ (754).
2.῾Ηρωδίωνος ἐκ τῶν Ο΄.
*
3.῾Ησυχίου ῾Ιεροσολύμων (434).
4.Διονυσίου τοῦ ᾿Ελεήμονος ᾿Επισκόπου Λαρίσσης.
5.Εὐστρατίου τοῦ Νηστευτοῦ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1096) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
6.Βοϊάνου (Μπογιάν) μάρτυρος πρίγκηπος Βουλγαρίας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Γεωργίου ᾿Επισκόπου, Παρόδου καὶ Πέτρου πρεσβυτέρων ἐν Βουλγαρίᾳ (830) (Α) (Β) (ΡΔ).
7.Στεφάνου Τριγλίας (815) (Ρ).
8.Πρίσκου, Μάλχου καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (259).
9.᾿Ιωνᾶ καὶ Βαραχησίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων ἐν Περσίᾳ· Ζανιθᾶ, Λαζάρου, Μαρουθᾶ, Ναρσῆ, Μαρίνου ἢ Μάρου, ᾿Αβίβου, Σεεμπὲθ ἢ Σιβσιθίνα ἢ Μαρότα καὶ Σάββα (330) (Ρ).
10.᾿Ιωνᾶ τοῦ ἐν Κλιμινέτσκ (῾Ολονιέτς) (1534) (Ρ) (ΡΔ)
11.῾Ιλαρίωνος τοῦ ἐν Γκντὸβ (Πσκόφ) μοναχοῦ (1476) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.᾿Ιωάννου ᾿Επισκόπου Μανγκλίσι Γεωργίας (1751) (ΡΔ) (Γε) (Α).
13.Στεφάνου τοῦ Ρασσάνο (᾿Ιταλία) (990) (Οἰκ. Πατρ.).
14.Κόνωνος τοῦ Νέζο Σικελίας (1236) (Οἰκ. Πατρ.).
15.Γκολτρὰν βασιλέως Βουργουνδίας (593) [στὸ (Ρμ) στὶς 29/3] (Γ) (Ρμ).
16.Κοίμησις Γαβριηλίας (Παπαγιάννη) μοναχῆς (1992).