26 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Γαβριὴλ ἀρχαγγέλου, σύναξις.
2.Κοδράτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 40 μαρτύρων ἐπὶ Διοκλητιανοῦ μαρτυρησάντων.
3.Εἴκοσι ἓξ Γότθων μαρτύρων πρεσβύτερων. Βαθούση (ἢ ᾿Ααθούση) καὶ Οὐίρκα (ἢ Οὐήρικα) μετὰ τῶν δύο υἱῶν του καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων του καὶ ᾿Αρπύλα μοναχοῦ, λαϊκῶν δέ, ᾿Αβήπα, ᾿Αγνᾶ (ἢ ᾿Αγγιᾶ), Ρύα (ἢ Ρύϊα), ᾿Ηγάθρακος, ᾿Ησκόοτς (ἢ ᾿Ησκόη), Σίλλα, Σίγητα (ἢ Σίδητζα), Σουερίλα, Σεϊμβλᾶ, Θέρμα (ἢ Θέρθα), Φίλγα καὶ ἐκ τῶν γυναικῶν ῎Αννας, ᾿Αλλᾶς, Βάρις (ἢ Βάρκας), Μωϊκῶς, Μαμίκας, Οὐϊρκῶς (ἢ Οὐηκῶς) καὶ ᾿Ανιμαΐδος.
4.Στεφάνου Τριγλίας, ὁμολογητοῦ.
5.Μάλχου ἐκ Χαλκίδος Συρίας (4ος αἰών).
*
6.Βασιλείου τοῦ Νέου, μοναχοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (944).
7.᾿Αβραὰμ ἐν Λάτρῳ μοναχοῦ.
8.Γεωργίου νεομάρτυρος ἐν ᾿Αδριανουπόλει τοῦ ἐκ Βουλγαρίας (1437) (Ρ) (Α).
9.Εὐτυχίου ὑποδιακόνου ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (356).
10.Πουλίου μάρτυρος τοῦ ἀναγνώστου.
11.Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Κιβάλ.
12.Βαρθουνίου καὶ Βέρκου πρεσβυτέρων, ᾿Αρπίλου μοναχοῦ, λαϊκῶν ᾿Αβίβου, ῾Αγνοῦ, Ρήζου, ᾿Ιγαθράκου, ῎Ισκου, Σίλα, Σιγνίκου, Σονερίλα, Σουϊμπάλου, Θέρμου, Φίλου ἢ Φίλγα καὶ τῶν γυναικῶν, ῎Αννης, ῎Αλλης, Λαρίσσης, Μάνκας, Μαμίκας, Βίρκας, ᾿Ανομαΐδος, Γαάθας καὶ Δουκλίδας ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρησάντων τῷ 375 (Ρ) (ΡΔ) (ἴσως οἱ ἴδιοι μὲ τοὺς τῆς παραγράφου 3).
13.Στεφάνου τοῦ ὄρους Λάτρης, ὁσίου, τοῦ Ξυλινίτου (ἁγιολ. Εὐστρατιάδου) (Α).
14.Μοντάνου ἱερέως καὶ τῆς πρεσβυτέρας Μαξίμης ἐν Ρουμανίᾳ (4ος αἰών) (Ρο) (ΡΔ).
15.Νικηφόρου ᾿Επισκόπου Μιλὲτ (Α) (ΡΔ).
16.Μπραούλιο ἢ Βρωλίου τοῦ ἐν Σαραγγόσᾳ ᾿Ιβηρίᾳς (῾Ισπανίας) (646) (ΡΔ) (Ρμ).
17.Λούντγκερ ἢ Λουδγερίου ᾿Επισκόπου ἱεραποστόλου ἐν Οὐτρέχτῃ ῾Ολλανδίας (809) (ΡΔ).
18.᾿Ανδρέα μαθητοῦ Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.
19.Βασιλείου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου ᾿Αμασείας (322).
20.Γεωργίου μοναχοῦ ἐν Τσενγκούρσκᾳ.
21.Γεωργίου μοναχοῦ ἐν Κύπρῳ.
22.Γλαφύρας μάρτυρος ἐν Νικομηδείᾳ (322.
23.᾿Ιούστας μοναχῆς.
24.᾿Ιωαννίκιου τοῦ ἐν Ντέβιτς (Σερβίας) μοναχοῦ (1430) καὶ 2/12 (ΡΔ).
25.Νέστωρος μοναχοῦ.
26.Ρικιέρου μοναχοῦ ἐν Πικαρδίᾳ (Γαλλίας) 26/3.