27 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Ματρώνας μάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ (4ος αἰών).
2.᾿Ανανίου προφήτου.
3.Φιλητοῦ καὶ σὺν αὐτῷ μαρτύρων Λυδίας, Μακεδόνος, Θεοπρεπίου, Κρονίδου καὶ ᾿Αμφιλοχίου.
4.Εὐτυχίου ᾿Επισκόπου.
5.Κηρύκου ἐν ῎Απρῳ μοναχοῦ (Θράκη).
6.Παύλου ᾿Επισκόπου Κορίνθου (850-890) (Ε)
7.᾿Ιωάννου καὶ Βαρουχίου μαρτύρων (᾿Αποστ.Διακονία).
*
8.᾿Ιωάννου Λυκοπόλεως μοναχοῦ τοῦ διορατικοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (395) (Ε).
9.Μανουὴλ καὶ Θεοδοσίου μαρτύρων ἐν Θεσσαλονίκῃ (304).
10.Παφνουτίου μοναχοῦ μαθητοῦ ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου (4ος αἰών).
11.᾿Εφραὶμ τοῦ ἐν Ροστὼφ (1454) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
12.᾿Αλεξάνδρου ᾿Επισκόπου Βόχε ἐν Γκαλὶτς (Βόλγα) (16ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
13.᾿Αντωνίου Μητροπολίτου Τομπὸλσκ (1740) (Ρ) (ΡΔ) (Α).