25 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Εὐαγγελισμὸς τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου.
*
2.Πελαγίας, Θεοδοσίας καὶ Δούλης, μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ.
3.᾿Ανωνύμου δημίου μάρτυρος.
4.Σενουφίου μοναχοῦ.
5.Νικάνδρου τοῦ Πσκόφ (1581).
6.Παρθενίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1855) (᾿Αναγνώρισις τὸ 1994) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
7.῾Ερμηλάνδου ᾿Αββᾶ (715) (Ρμ).
8.Ταμοὺν ἐγκλείστου ᾿Αντιοχείας, Γιαΐλ, ᾿Εφραίμ, ῾Ιερεμία, ᾿Ιωάννου, Χαρίτωνος, ᾿Αττικοῦ καὶ Γρηγορίου (10ος αἰών) (Α) (Αρ).