24 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.᾿Αρτέμωνος ᾿Επισκόπου Σελευκείας (1ος αἰών).
2.Ζαχαρίου μοναχοῦ τῆς Σκήτης ἐν Αἰγύπτῳ.
3.Μαρτίνου μοναχοῦ ἐν Θήβαις.
4.Παρθενίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως νεοϊερομάρτυρος (1657) .
5.᾿Αρτέμονος ἱερομάρτυρος πρεσβυτέρου Λαοδικείας (᾿Αποστ. Διακονία).
*
6.᾿Ιακώβου Στουδίτου τοῦ ὁμολογητοῦ (8ος αἰών) (Ρ).
7.Σεβήρου Κατάνης (802-811).
8.᾿Αρτεμίου ᾿Επισκόπου Θεσσαλονίκης (Ρ).
9.Στεφάνου Ξυλινίτου (Λαυρεωτικὸς Κῶδιξ 170) (καὶ 26/3).
10.Ζαχαρίου τοῦ Νηστευτοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
11.Στεφάνου καὶ Πέτρου μαρτύρων ἐν Καζάν (1552) (Ρ) (ΡΔ).
12.Θωμᾶ ἡγουμένου μονῆς ῾Αγίου Εὐθυμίου (Α).