23 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Νίκωνος ἱερομάρτυρος σὺν 199 μαθηταῖς αὐτοῦ ἐν Σικελίᾳ (251).
2.Δομετίου ἐν Φρυγίᾳ μάρτυρος (360-361) (᾿Επαναλαμβάνεται σὲ ἄλλους τῇ 30/10).
3.Λουκᾶ νεομάρτυρος ᾿Αθωνίτου ἐν Μυτιλήνῃ (1802).
*
4.Φιλέτα Συγκλητικοῦ, συμβίας αὐτοῦ Λυδίας καὶ τῶν υἱῶν αὐτῶν Μακεδόνος καὶ Θεοπρεσίου, Χρονίδου τοῦ νοταρίου, ᾿Αμφιλοχίου τοῦ ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (125)
5.Μακαρίου ἡγουμένου Σαψάρας ἐν Μανόοφ Γεωργίας (Ρ) (ΡΔ).
6.Νίκωνος μοναχοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1088)
7.Παχωμίου ἡγουμένου ἐν Νερέχτᾳ (1384) (Α) (Ρ) (ΡΔ)
8.Σιλουανοῦ τοῦ ἐν Νερέχτᾳ (1384) 6/5 (ἀνακομιδή).
9.Βασσιανοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Ροστὼφ (1481) (Ρ) (ΡΔ)
10.Βασιλείου μάρτυρος ἐν Μαγκαζέᾳ Σιβηρίας (1602) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Βικτωριανοῦ μάρτυρος ἐν ᾿Αφρικῇ ὑπὸ Βανδάλων μαρτυρήσαντος (Ρμ).
12.῾Εκατὸν ἐννενήκοντα ἐννέα μαθητῶν μαρτύρων ἐν Σικελίᾳ (251).