22 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Βασιλείου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου ᾿Αγκύρας (362)
2.Δροσίδος μάρτυρος ἐν ᾿Αντιοχείᾳ σὺν 104 μαρτύρων (104).
3.Καλλινίκης καὶ Βασιλίσσης μαρτύρων ἐν Ρώμῃ.
4.Εὐθυμίου νεομάρτυρος ᾿Αθωνίτου (1814).
*
5.Δροσίδος θυγατρὸς Τραϊανοῦ αὐτοκράτορος Ρώμης καὶ τῶν σὺν αὐτῇ μαρτύρων.
6.᾿Ισαὰκ ἱδρυτοῦ μονῆς Δαλμάτων Κωνσταντινουπόλεως (383) (Ρ).
7.Σοφίας ἡγουμένης νεομάρτυρος ἐν Κιέβῳ (1941) (ΡΔ)
8.Δημητρίου νεοϊερομάρτυρος (᾿Ιβάνωφ) (1934) (ΡΔ)
9.Βασιλείου νεοϊερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Πριλούκι (1930) (Α) (Ρ).
10.Παύλου ᾿Επισκόπου Νορβόνης (1ος αἰών) (Κ) (Α) (ΡΔ).
11.῾Εκατὸν τεσσάρων μαρτύρων.
12.᾿Ακάκιου Σέρβου νεομάρτυρος τοῦ ᾿Αθωνίτη (1814) (1816).
13.᾿Ιγνατίου νεομάρτυρος τοῦ ᾿Αθωνίτη (1814) (1816).