20 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Εἴκοσι ἐν ῾Αγίῳ Σάββᾳ μαρτύρων (796).
2.Νικήτα ὁμολογητοῦ ᾿Επισκόπου ᾿Απολωνιάδος Βιθυνίας (873).
3.Ροδιανοῦ μάρτυρος.
4.᾿Ακύλα μάρτυρος.
5.Λολλίωνος μάρτυρος.
6.᾿Εμμανουὴλ μάρτυρος.
7.Μύρωνος νεομάρτυρος ἐν Κρήτῃ (1793).
*
8.῎Αβελ τοῦ Δικαίου πρώτου παγκοσμίου μάρτυρος (Ρ).
9.῾Επτὰ παρθενομαρτύρων ἐν ᾿Αμισῷ (Σαμψοῦντι)· ᾿Αλεξάνδρας, Κλαυδίας, Εὐφρασίας, Ματρώνας, ᾿Ιουλιανῆς, Εὐφραιμίας καὶ Θεοδοσίας (310).
10.Σεϊμβλὰ Γότθου (Εὐχολόγιον ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, 1959) (καὶ 26/3).
11.Φωτεινῆς (Σβετλάνας) τῆς Σαμαρείτιδος (66) (ΡΔ).
12.Εὐφροσύνου μοναχοῦ τῆς Λευκῆς Λίμνης ἐν Ρωσσίᾳ (1612) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Αχιλλείου τοῦ Β΄ ἢ ᾿Αρτσὶλ βασιλέως τῆς Γεωργίας (744) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
14.Μαρτίνου Μπράγκας ᾿Αποστόλου τῆς Γαλικίας σήμερον Πορτογαλίας (580) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
15.Βούλφραμ ἱεραποστόλου ἐν ῾Ολλανδίᾳ (703) (Κ) (Γ).
16.Γκοῦθβερτ ἢ Κάθμπερτ ἢ Κουθβέρτου, (Guthbert) ᾿Επισκόπου Λιντισφαίρν (Σκωτία) (867) (Κ) (Α) (ΡΔ).
17.Μαρίας τῆς Πέργης (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου σελ. 132) (Α).