2 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.῾Ησυχίου Παλατινοῦ μάρτυρος.
2.Θεοδότου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Κυρηνείας (326).
3.Κουΐντου τοῦ Θαυματουργοῦ καὶ ὁμολογητοῦ ἐν Φρυγίᾳ.
4.Νέστορος, Τριβιμίου, Μαρκέλλου, ἐν Πέργῃ μαρτύρων (Ε).
5.Τρωαδίου Νεοκαισαρείας μάρτυρος (3ος αἰών).
6.Εὐθαλίας ἐν Συρακούσαις παρθενομάρτυρος (257).
7.Λουκᾶ Νικοζίας Σικελίας (1164) (Οἰκ.Πατριαρχ.).
8.᾿Ανδρονίκου καὶ ᾿Αθανασίας μαρτύρων (᾿Απ. Διακονία ᾿Εκκλ. ῾Ελλάδος).
*
9.Νικολάου Ναξίου, ἱερέως τοῦ Πλανᾶ ἐν ᾿Αθήναις (1932).
10.᾿Αγάθωνος μοναχοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (257) (Ρ).
11.᾿Ιωακεὶμ ᾿Ιθάκης (Παππουλάκης) (Πατρ. Κων/λεως 1998).
12.᾿Αρσενίου ᾿Επισκόπου Τβὲρ (1409).
13.Σάββα καὶ Βαρσανουφίου μοναχῶν ἐν Τβὲρ (1467 καὶ 1459).
14.Σαββατίου καὶ Εὐφροσύνου μοναχῶν ἐν Τβὲρ (1434).
15.Τριακοσίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τελειωθέντων ὑπὸ τῶν Λομβαρδῶν (579) (ΡΔ).
16.᾿Αθανασίας ᾿Αντιοχειανῆς (Μητερικὸν) [εἰς ἄλλους 6/5 καὶ 12/5].
17.Τσὰντ (Chad) ᾿Επισκόπου τοῦ Λίχφιλντ (Lichfield) (672).
18.Σιμπλικίου Πάπα Ρώμης (483) (Ρμ).
19.᾿Αμβροσίου Καθολικοῦ Γεωργίας (1927) (Γε) (Α) (καὶ 16/3).