19 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Χρυσάνθου καὶ Δαρείας καὶ σὺν αὐτοῖς μαρτύρων, Κλαυδίου, ῾Ιλαρίας, ᾿Ιάσονος, Μαύρου, Διοδόρου ἱερέως καὶ Μαρίνου διακόνου (283).
2.Παγχαρίου μάρτυρος ἐν Νικομηδείᾳ (302).
3.Δημητρίου νεομάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1564).
*
4.Νικολάου Καραμάνου νεομάρτυρος ἐν Σμύρνῃ (1657) (Ρ) (ΡΔ).
5.Βάσσης μοναχῆς ἐν Πσκὼφ (1473).
6.Μαρίας τῆς Δικαίας, συζύγου Βσέβολοντ Γ΄ (1206).
7.Σοφίας ἐν Σλουτσκ καὶ Μὶνσκ (Λευκορωσσίας) (1612) (Ρ) (ΡΔ).
8.᾿Ιννοκεντίου μοναχοῦ ἐν Κομὲλ (Βολόγκντα) (1521) (Ρ) (ΡΔ).
9.Λανδοάλδου τοῦ Μάαστριχτ (668) (Ρμ).
10.Δοσιθέου Μητροπολίου Κουταίσης, Γεωργιανοῦ, (ἀνακήρυξις 2005).