18 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Κυρίλλου, ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιεροσολύμων (386).
2.Τροφίμου καὶ Εὐκάρπου ἢ Εὐκαρπίωνος, μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ (300).
*
3.᾿Ανανίου ἢ ᾿Ανίνου μοναχοῦ παρὰ τῷ Εὐφράτῃ (Ρ).
4.Δανιὴλ μοναχοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (6ος αἰών) (Ρ).
5.Κυρίλλου τοῦ ἐν ᾿Αστραχὰν Ρωσσίας (1576) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
6.Νικολάου (Βελιμίροβιτς) ᾿Επισκόπου ᾿Οχρίδος ἐν Σερβίᾳ (1956) (Α) (Σ) (ΡΔ) (Ε).
7.Τερρίκου ᾿Επισκόπου Λάγκρ ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλία) (572-573) (Κ) (ΡΔ).
8.᾿Εδουάρδου μάρτυρος βασιλέως ᾿Αγγλίας (978) (Κ) (ΡΔ) (Ρμ).