16 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Σαβίνου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυρος (287) (Ε).
2.Πάπα μάρτυρος ἐν Λυκαονίᾳ (503).
3.᾿Ιωάννου τῶν Ρουφινιανῶν.
4.Ρωμανοῦ μάρτυρος ἐκ Παρίου τοῦ ῾Ελλησπόντου.
5.Δέκα ἐν Φοινίκῃ μαρτύρων (Ε) (ΡΔ).
6.᾿Αλεξάνδρου ἱερομάρτυρος, Πάπα Ρώμης (119).
7.᾿Ανίνα τοῦ θαυματουργοῦ.
8.Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ τοῦ θαυματουργοῦ.
9.᾿Ιουλιανοῦ ἐν ᾿Αναζάρβους μάρτυρος (305) (ΡΔ).
*
10.Τροφίμου καὶ Θαλοῦ ἐν Λαοδικείᾳ μαρτύρων (1111).
11.Μαλαχίου νεομάρτυρος ἐκ Ρόδου καὶ ἐν ῾Ιεροσολύμοις μαρτυρήσαντος (1500) (Α) (Ε).
12.᾿Αριστοβούλου ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ καὶ φωτιστοῦ Βρεττανίας (9ος αἰών) (Ρ).
13.Σεραπίωνος ᾿Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ (1516) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
14.᾿Αμβροσίου Κχελάϊα, Καθολικοῦ Γεωργίας, ὁμολογητοῦ (1927) (ΡΔ).
15.Ποιμένος διὰ Χριστὸν σαλοῦ καὶ ᾿Αντωνίου του Μεσσὶ ἐν Γεωργίᾳ (13ος αἰών) (Α) (Γε).
16.Δημητρίου Β΄ βασιλέως Γεωργίας (1289) (Α) Γε).
17.᾿Αντωνίου του Μεσσί ἐν Γεωργίᾳ 13ος αἰών (Α) (Γ).