10 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Κοδράτου καὶ σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων ἐν Κορίνθῳ Κυπριανοῦ, Διονυσίου, ᾿Ανέκτου, Παύλου, Κρήσκεντος, Διονυσίου (ἑτέρου), Βικτωρίνου, Βίκτωρος, Νικηφόρου, Κλαυδίου, Διοδώρου, Σεραπίωνος, Παππίου, Λεωνίδου, Κοδράτου, Χαριέσσης, Νουνεχίας, Βασιλίσσης, Νίκης, Γκάλλης, Γκαλίνης, Θεοδώρας καὶ ἄλλων (258).
2.᾿Αναστασίας τῆς Πατρικίας ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (567) [εἰς ἄλλους 28/8].
3.Μαρκιανοῦ ῾Αμάρτυρος.
4.Μιχαὴλ νεομάρτυρος ἐν ᾿Ανδριανουπόλει (1490) (Ε) (Ρ) (Α).
*
5.Κοδράτου μάρτυρος ἐν Νικομηδείᾳ καὶ σὺν αὐτῷ Σατουρνίνου καὶ Ρουμίνου (3ος αἰών) (Α).
6.᾿Αγάθωνος ἐν Θαυμαστῷ ὄρει (Α) (Αρ).
7.᾿Ατταλοῦ ἐν Μπομπιὸ (Βουργουνδίας) μοναχοῦ (627) (Α) (Γ).
8.Γεωργίου ἐν ᾿Αρσελαΐταις (6ος αἰών) (ΡΔ) [Στὸ Σιναϊτικὸν ῾Εορτολόγιον 11/3].
9.Λέοντος Κορομπτσοὺκ ἱερομάρτυρος ἐν Λάσκωφ Πολωνίας (1944) (Π).
10.Παύλου Στοζκώφ, τοῦ Ταγκανρὸγκ (1879) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
11.᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Τσαχουλέλι Γεωργίας (11ος αἰών) (Α) (Γε).