1 ΜΑΡΤΙΟΥ

1.Εὐδοκίας μάρτυρος ἐν ῾Ηλιουπόλει (152).
2.Δομνίνης μάρτυρος ἐν Συρίᾳ (450-460).
3.᾿Αντωνίνης μάρτυρος ἐν Νικαίᾳ Βιθυνίας.
4.Σιλβέστρου καὶ Σωφρονίου μαρτύρων.
5.Νεστοριανοῦ μάρτυρος.
6.Νέστορος, Τριβιμίου, Μαρκέλλου καὶ ᾿Αντωνίου ἐν Πέργῃ Παμφυλίας, μαρτύρων (3ος αἰών) (Ρ).
*
7.Χαρίσης, Νικηφόρου καὶ ᾿Αγαπίου μαρτύρων.
8.᾿Αγαπίου Βατοπεδινοῦ.
9.Λουκᾶ – Λέο Σικελίας (915) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
10.᾿Ιωάννου Δ΄ τοῦ νέου Χρυσοστόμου (1001) καὶ ᾿Ιωάννου του Ε΄ (1049), Καθολικῶν Γεωργίας (Α) (Γε).
11.Μαρτυρίου τοῦ ἐν Ζελενιέτσκ (Τιχβίν) μοναχοῦ (1603) (ΡΔ) (Ρ).
12.᾿Αντωνίνης ἡγουμένης ἐν Κιζλιὰρ Βορείου Καυκάσου νεομάρτυρος (1924) (ΡΔ).
13.Μεθοδίου ἱερομάρτυρος τοῦ Ρώσσου (1920).
14.᾿Αναστασίας ᾿Αντρέγιεβνας διὰ Χριστὸν σαλῆς.
15.Δαβίδ (David), ᾿Επισκόπου τῆς χώρας τῶν Οὐαλλῶν (6ος αἰών) (ΡΔ) (Κ) (Α).
16.᾿Ομπίνου (Aubin) ἢ ᾿Αλβίνου ᾿Επισκόπου ᾿Ανζὲρ (Γαλλίας) (550) (Α) (Γ).
17.Σουΐντμπερτ ἢ Σουϊτβέρτου κτίτορος μονῆς Ρήνου ῾Ολλανδίας (715) (ΡΔ).