9 ΜΑΪΟΥ

1.῾Ησαΐου τοῦ προφήτου (8ος π.Χ. αἰών).
2.Χριστοφόρου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐν Λυκίᾳ, Καλλινίκης καὶ ᾿Ακυλίνης (250).
3.Νικολάου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Βουνένοις 9/5.
4.᾿Επιμάχου μάρτυρος τοῦ Νέου ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ.
*
5.᾿Ανακομιδὴ λειψάνων Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις καὶ μεταφορὰ αὐτῶν ἐν Μπάρι τῆς ᾿Ιταλίας (1087).
6.Γορδίωνος μάρτυρος ἐν Ρώμῃ.
7.᾿Ανακομιδὴ λειψάνων παιδομάρτυρος Γαβριὴλ τοῦ Μπιάλιστοκ, Σλοὺτσκ Πολωνίας (1690).
8.Σίου μοναχοῦ ἐν Γεωργίᾳ (6ος αἰών) (ΡΔ).
9.᾿Ιωσὴφ μοναχοῦ τοῦ ἐν ῎Οπτινᾳ (1911).
10.Ταμάρας ἢ Θάμαρ Βασιλίσσης Γεωργίας (Ρ) [Στὸ (Α) καὶ (Ε) τὴν 1/5, στὸ (ΡΔ) τὴν 12/4].
11.Κωνσταντίνου τοῦ ἐν Σκωτίᾳ Βασιλέως καὶ κατόπιν μοναχοῦ (600) (Κομοδάτου Χρ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).