7 ΜΑΪΟΥ

1.᾿Εμφάνισις ἐν ῾Ιεροσολύμοις τῷ 351 τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
2.Κοδράτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
3.᾿Ακακίου μάρτυρος τοῦ Κεντυρίωνος ἐν Βυζαντίῳ (303).
4.Μαξίμου μάρτυρος.
5.᾿Ιωάννου Ψυχαΐτου μοναχοῦ.
*
6.Νείλου τοῦ Μυροβλήτου (1651).
7.Παχωμίου νεομάρτυρος ἐν Οὐσακίῳ τοῦ ἐκ Πάτμου.
8.Ταρασίου τοῦ ἐν Λυκαονίᾳ (Λαυρεωτικὸς Κῶδιξ 170).
9.῎Αννης ῾Ιεροσολυμιτίσσης (Μητερικὸν).
10.Μπράνκο Ντομπροσάλιεβιτς ἐν Σερβίᾳ (Σ) (Ε).
11.Νείλου ἡγουμένου τῆς Σόρα (1508).
12.᾿Ιωάννου Ζεντασνέλι καὶ τῶν δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ, ἤτοι Σίου, Δαβἰδ, ᾿Αντωνίου, Θαδδαίου, Στεφάνου, ᾿Ισιδώρου, Μιχαήλ, Πύρρου, Ζήνωνος, ᾿Ιεσσαί, ᾿Ιωσὴφ καὶ ᾿Αβίβου (Ρ) (ΡΔ) (Α).
13.Δομιτιανοῦ ᾿Επισκόπου Μάαστριχτ (560).
14.᾿Ιωάννου τοῦ Μπέβερλυ, ᾿Επισκόπου ῾Υόρκης (721) (ΡΔ).
15.᾿Αλεξίου (Τόθ) τοῦ ἐξ Οὐνιτῶν μεταστραφέντος, ὁμολογητοῦ τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἐν Βορείῳ ᾿Αμερικῇ (1909) (ΡΔ) (Α).
16.Δομιτίλλης μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ· Νηρέως καὶ ᾿Αχιλλέως (390 ἢ 395) (Ρμ).