8 ΜΑΪΟΥ

1.᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου, ᾿Αποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, Παρθένου, ᾿Ηγαπημένου.
2.᾿Αρσενίου τοῦ Μεγάλου (448).
3.Μιλὲς ἢ Μήλη τοῦ Μελῳδοῦ μοναχοῦ.
4.᾿Ανωνύμων στρατιωτῶν μαρτύρων.
*
5.Νικομᾶ μάρτυρος.
6.Ταρασίου Λυκαονίας τοῦ Θαυματουργοῦ.
7.Αἰμιλίας μητρὸς τῆς ῾Αγίας Μακρίνας καὶ τῶν ῾Αγίων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ Γρηγορίου Νύσσης.
8.῾Ιερακος τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ.
9.᾿Αρσενίου τῆς Μπαρνάκοβα μοναχοῦ.
10.᾿Αρσενίου τοῦ Κιέβου μοναχοῦ (14ος αἰών).
11.᾿Αρσενίου τοῦ Νόβγκοροντ μοναχοῦ, τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1517), (ἀνακομιδή) (1570) 12/7.
12.Μακαρίου τοῦ Γκέντ, ᾿Αρχιεπισκόπου (1012) (Κ) (ΡΔ).
13.Βίρου ᾿Ιρλανδοῦ μοναχοῦ-῾Ιεραποστόλου ἐν ῾Ολλανδίᾳ (753) ἢ (710) (Κ) (ΡΔ).
14.᾿Ιδιμβούργας κτίτορος τοῦ Νίζβελ ἐν ῾Ολλανδίᾳ (652) (ΡΔ).