6 ΜΑΪΟΥ

1.᾿Ιὼβ τοῦ Δικαίου τοῦ Πολυάθλου (2000-1500 π.Χ.).
2.Σεραφεὶμ Δομβοῦ.
*
3.Βαρβάρου μάρτυρος τοῦ στρατιώτου (362) [ἴδε καὶ 15/5].
4.Μάμα καὶ ῾Ιλαρίωνος μαρτύρων.
5.Βάκχου, Καλλιμάχου καὶ Διονυσίου (362).
6.Δημητρίωνος, Δονάτου, Δάνακτος, Θερίνου, Μεσείρας μαρτύρων.
7.Βαρβάρου μάρτυρος ἐν Θεσσαλίᾳ.
8.Σύναξις Σιναϊτῶν ῾Αγίων (Σ) (ἴδε Α΄ Παράρτημα).
9.Σάββα Σερβίας (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (Σ) (ΡΔ).
10.Παχωμίου τῆς Νέρεχτα (ἀνακομιδὴ λειψάνων).
11.᾿Ιὼβ ἡγουμένου Ποτσάεβ τοῦ Θαυματουργοῦ (1651) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
12.Μιχαίου τοῦ Ραντονὲζ (1385) (Ρ).
13.Σεργίου Ζαχαρτσοὺκ ἱερομάρτυρος ἐν Ναμπρὸζ Πολωνίας (1943) (Π).
14.᾿Αθανασίας ᾿Αντιοχειανῆς (Μητερικόν).
15.Σιλουανοῦ ἐν Νερέχτᾳ (1384) (ἀνακομιδή).
16.᾿Εντμπερτ, ᾿Επισκόπου Λιντισφαίρν ἐν Βρεττανίᾳ (698) (Κ).
17.Κοίμησις – μαρτύριον ᾿Ιωάννου Καρασταμάτη ἐν Σάντα-Κροὺζ ΗΠΑ τοῦ ἐξ ῎Ανδρου (πρεσβυτέρου 1985) [Μὴ εἰσέτι ἀναγνωρισθεὶς ἐπισήμως] (ΡΔ).